OVER STADSNOMADE

Stichting Stadsnomade is een Maastrichtse non-profit organisatie die met een maatschappelijke missie opereert op het snijvlak van het sportieve, sociale en culturele domein, in het belang van jonge mensen en hun communities.

 

Opgericht in 2018 en ontstaan vanuit een nieuwe stedelijke coalitie van social changemakers, bestaande uit Maastrichtse jongeren en volwassenen, internationale studenten, jonge professionals, kunstenaars, creatives, skaters en ondernemers.

 

Als stichting geloven we dat uitdagingen waarmee we in de huidige – en snel veranderende – wereld geconfronteerd worden, op te lossen zijn als we samenwerken aan verbonden, inclusieve, zelfredzame en creatieve communities.

 

Om die reden organiseren we langlopende en laagdrempelige sportief-, cultureel-  en sociaal-educatieve trajecten, zoals de skateschool, die veel (jonge) Maastrichtenaren – van uiteenlopende etnische achtergrond, leeftijd, sekse, geaardheid, fysieke en mentale gezondheid, culturele- of sociaaleconomische positie – samenbrengt, inspireert en activeert.

 

Door te kiezen voor (nieuwe) onafhankelijke uitingsvormen, urban sports  & culture, waaronder skateboarden en street art, geheel in lijn met de eisen en wensen van onze doelgroep rondom sport- en cultuurbeleving, maken we contact met de hedendaagse jeugd in hun vrije tijd – het derde socialisatie niveau – en kunnen we een positieve bijdrage leveren aan verbinding, persoonlijke- en sociale ontwikkeling, participatie en empowerment.

 

Als grassroots non-profit staan we in nauw contact met de verschillende youth communities (5 t/m 25 jaar) uit de Maastrichtse samenleving die gebaat zijn bij onze diensten. Ons aanbod komt zoveel mogelijk tot stand uit samenwerking of dialoog met hen. We sluiten aan bij hun behoeftes en bieden hen een stem. Met professionals uit het sociale, sportieve en culturele veld werken we duurzaam samen en onderhouden we nauwe contacten.

 

We weten allemaal dat sport- en cultuurparticipatie legio ontwikkelingsperspectieven biedt en belangrijk is voor een goede fysieke en mentale gezondheid en weerbaarheid van onze jeugd. Dat erkennen we. Daarnaast erkent de stichting de grote potentie (en noodzaak) van sport en cultuur bij de vorming van inclusieve gemeenschappen en het bevorderen van sociale insluiting en kansengelijkheid.

 

Stadsnomade presenteert zichzelf als professionele organisatie die zich, op grassroots niveau en in het voorliggend veld, inzet voor de belangen en behoeftes van de Maastrichtse jeugd en jeugdwelzijn, waarbij nieuwe uitingsvormen op het snijvlak van het sociale, sportieve en culturele domein, waaronder urban sports & culture, street art en community arts, zowel doel als middel zijn om maatschappelijke (jeugd) doelstellingen te bereiken.

DIY CHANGE

We leven in een snel veranderende maatschappij. In een tijdperk gekenmerkt door globalisering, individualisering en informatie- en communicatierevoluties. In een samenleving die veelal gericht is op prestaties en successen.  We proberen zo succesvol mogelijk te zijn en dit het liefst zonder te falen. Niet alleen op school of op het werk, maar ook in de vrije tijd (en online) leggen we de lat hoog voor onszelf.

 

Maar liefst 1 op de 7 jongeren heeft depressieve klachten die doorgaans gepaard gaan met paniekaanvallen, slaapproblemen en minder goede (school)prestaties. 1 op de 12 geeft aan zulke ernstige psychische klachten te hebben dat ze worden beperkt in hun dagelijks leven. Ook op school zien we problemen ontstaan en ervaart 1 op de 3 scholieren prestatiedruk. Daarbovenop lopen de wachttijden in de jeugd-ggz op tot maar liefst 6 maanden en rust er een sterk stigma op psychische klachten.

 

Armoede en sociaaleconomische ongelijkheid is een andere grote uitdaging (van onze tijd en) in onze regio. Helaas leeft eén op de negen kinderen (0-17 jaar) in Nederland in een huishouden met onvoldoende geld voor sociale activiteiten zoals sport en cultuur.[1] In sommige wijken van Maastricht ligt het percentage kinderen dat opgroeit in armoede hoger dan het landelijk gemiddelde[2]. De gevolgen van armoede zijn ook in onze stad voelbaar aanwezig en dat moet veranderen.

 

We constateren ook dat de motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen en dat er groepen (jonge) mensen zijn die nooit sporten. In Nederland is er sprake van een groeiend aantal kinderen met overgewicht en obesitas.[3] Tevens is de gemiddelde speel- en beweeg tijd onder kinderen de afgelopen jaren drastisch afgenomen en spelen zij nauwelijks nog buiten[4] vergeleken met vorige generaties. Het is van belang dat we (blijven) investeren in de bewegingsvaardigheid van onze jeugd.

 

De stichting erkent het belang en de potentie van sport (en cultuur) bij het werken aan positieve sociale verandering. Met Urban Oasis zetten we duidelijk in op die potentie van sport- en cultuurdeelname,  als oplossing voor sociaal-maatschappelijke uitdagingen op grassroots niveau.

 

[1]Kenniscentrum Sport & Jeugdsportfonds, 2018, Factsheet Jeugd – armoede – sport

[2]SCP 2019, Armoede in kaart: 2019, ‘Waar wonen de armen in Nederland?’

[3]Ministerie van VWS, 2018, het Nationaal Sport Akkoord

[4] Jantje Beton, 2018

Partners: